FreeRapid Downloader 0.82

Sorry, this document is available in czech language only. You can use

Lo sentimos, este documento sólo está disponible en el idioma checo.

You can also find other tutorials in Documentation section

Uživatelská příručka

Příručka popisuje funkce v aplikaci FreeRapid Downloader v0.82 a jejich ovládání.

1.1    Obecné

FreeRapid downloader je aplikace vytvořená v jazyku Java, která umožňuje pohodlné stahování souborů z tzv. file hostingových služeb jako jsou Rapidshare.com, FileFactory.com a mnohé další. Jednoduše vložíte odkazy na soubory z Vašeho internetového prohlížeče do této aplikace, kde dojde k jejich stažení.

Prostředí aplikace podporuje více než 20 jazyků včetně češtiny. Při prvním spuštění je detekováno jazykové nastavení uživatele v operačním systému a jazykové nastavení aplikace se automaticky nastaví. Není-li detekováno české jazykové nastavení uživatelského prostředí operačního systému, je automaticky při prvním spuštění zvolen jazyk anglický. Jazykové nastavení lze v aplikaci kdykoliv později změnit.

1.2    Hlavní obrazovka

Skladba hlavní obrazovky je následující (viz Obr. 1):

·      Hlavní menu – obsahuje hlavní funkce pro ovládání aplikace.

·      Tlačítková lišta – obsahuje tlačítka pro rychlé vyvolání funkcí hlavního menu.

·      Plán stahování – zobrazuje soubory ke stahování a jejich aktuální status.

·      Stavový řádek – obsahuje informační pole k zjištění aktuálního stavu stahovaných souborů.

main

Obr. 1 – Hlavní obrazovka aplikace

1.3    Funkce hlavního menu

Hlavní menu je rozděleno do pěti hlavních částí (menu). Některé z pokročilých funkcí menu jsou dále popsány v samostatných odstavcích.

1.3.1  Menu Soubor

Menu obsahuje funkce pro přidávání odkazů a pro ukončení aplikace.

Popis funkcí:

·      Přidat URL… – vyvolá dialog pro vložení odkazů pro stahování (příkaz je uveden i v tlačítkové liště).

·      Konec – vyvoláním této funkce dojde k ukončení aplikace.

1.3.2  Menu Stahování

Menu obsahuje funkce sloužící k ovládání stahování.

Popis funkcí:

·      Detaily o stahování – funkce zobrazí informace o stahování aktuálně vybraného souboru.

·      Otevřít soubor – funkce otevře stáhnutý soubor v asociované aplikaci operačního systému.

·      Smazat soubor(y) – soubor odstraní stáhnuté soubory, popřípadě odkazy, pokud ještě nejsou staženy.

·      Otevřít složku – otevře složku, kde byl soubor po stažení uložen.

·      Start – spustí stahování vybraného odkazu (příkaz je uveden i v tlačítkové liště).

·      Pozastavit – pozastaví stahování vybraného odkazu. (příkaz je uveden i v tlačítkové liště)

·      Zrušit – zruší stahování vybraného souboru (příkaz je uveden i v tlačítkové liště).

·      Odstranit – Odstranit dokončené úkoly – odstraní všechny dokončené úlohy ze seznamu.

·      Odstranit – Odstranit nefunkční odkazy – odstraní ze seznamu odkazy, u kterých bylo zjištěno, že odkazy jsou již neplatné.

·      Odstranit – Odstranit vybraná stahování – odstraní zvolené odkazy.

·      Ověřit odkazy – provede ověření, zdali jsou vybrané odkazy na serveru dostupné.

·      Vybrat vše – vybere všechny položky ze seznamu.

·      Invertovat výběr – vybere všechny neoznačené odkazy.

·      Seřadit podle názvu – seřadí odkazy ze seznamu podle názvu.

·      Úplně nahoru – přesune vybrané odkazy na první místo ke stáhnutí (příkaz je uveden i v tlačítkové liště).

·      Nahoru – přesune vybrané odkazy o jednu pozici výše (příkaz je uveden i v tlačítkové liště).

·      Dolů – přesune vybrané odkazy o jednu pozici níže (příkaz je uveden i v tlačítkové liště).

·      Úplně dolů – přesune vybrané odkazy na poslední pozici (příkaz je uveden i v tlačítkové liště).

1.3.3  Menu Nastavení

Toto menu slouží k nastavování aplikace, k volbě jejich funkcí.

Popis funkcí:

·      Možnosti – vyvolá dialog k uživatelskému nastavení aplikace (viz A.4).

·      Sledování schránky – vypne nebo zapne funkci k sledování schránky, ta slouží k automatickému vkládání odkazů ze schránky operačního systému.

·      Použít připojení – slouží k výběru aktivních připojení, pokud jsou nastaveny proxy servery, lze z jednotlivých vybrat.

·      Automatické ukončení – volba chování aplikace po dokončení stahování všech odkazů. Možnosti:

§  Vypnuto – deaktivuje funkci automatické ukončení.

§  Ukončit program po dokončení stahování – aplikace se vypne.

§  Režim spánku po dokončení stahování – uvede počítač do režimu spánku.

§  Úsporný režim po dokončení stahování – uvede počítač do úsporného režimu.

§  Restartovat počítač po ukončení stahování – restartuje počítač.

§  Vypnout počítač po dokončení stahování – vypne počítač.

1.3.4  Menu Zobrazení

Funkce menu Zobrazení umožňují uživateli přizpůsobit vzhled hlavní obrazovky.

Popis funkcí:

·      Zobrazit historii – zobrazí historii stáhnutých souborů a informace o průběhu jejich stahování viz A.7.

·      Zobrazovat dokončená stahování – zapne nebo vypne filtr zobrazování odkazů, které byly stáhnuty.

·      Lišta – zobrazí nebo skryje lištu s tlačítky.

·      Stavový řádek – zobrazí nebo skryje stavový řádek.

1.3.5  Menu Nápověda       

V tomto menu jsou pomocné informace k programu, příklady použití, odkaz na WWW stránky aplikace a další podpůrné informace.

Popis funkcí:

·      Nápověda – spustí prohlížeč s nápovědou k této aplikaci.

·      Ukázka použití – spustí prohlížeč s krátkým video záznamem o použití aplikace.

·      FreeRapid Downloader na webu – zobrazí WWW stránky projektu.

·      Zkontrolovat aktualizace pluginů – ověří, zda-li nejsou k dispozici nové pluginy, popřípadě jejich aktualizace.

·      Zkontrolovat aktualizace – zjistí, zdali je dostupná nová verze aplikace.

·      Podpořte tento projekt – otevře stránku v internetovém prohlížeči s možností zaslání sponzorského příspěvku na projekt.

1.4    Uživatelská nastavení

V této části budou popsána uživatelská nastavení aplikace FreeRapid Downloader. Jsou zde okomentovány všechny volby a funkce z menu Nastavení volba Možnosti. Veškerá nastavení provedené v dialogu Možnosti se uloží a provedou po stisku tlačítka OK v tomto okně. Při stisku tlačítka Storno nebudou provedeny žádné změny. Funkce zde budou popisovány postupně podle jednotlivých panelů v tomto dialogovém okně viz Obr. 2.

UserPreferencesDialog

Obr. 2 – Hlavní panel v menu nastavení

1.4.1  Hlavní nastavení

Sekce Aplikace, popis funkce jednotlivých voleb:

·      Kontrolovat automaticky nové verze – pokud je tato volba aktivní, aplikace automaticky po jejím spuštění kontroluje, zdali není k dispozici nová verze.

·      Povolit pouze jednu instanci programu – nedovolí spustit aplikaci vícekrát.

·      Používat historii stahování – tato volba zapíná/ vypíná zaznamenávání údajů o stahování.

·      Jazyk - zde se nastavuje jazyk aplikace.

Sekce Zástupci – v této oblasti jsou umístěny tlačítka pro vytvoření zástupců. Stiskem tlačítka aplikace vytvoří zástupce v daném umístnění. Možnosti umístění jsou: Plocha, Nabídka Start, Panel Rychlé spouštění a je zde i možnost umístit zástupce ve složce Po spuštění – následně se bude aplikace spouštět automaticky po naběhnutí operačního systému.

Sekce Stahování:

·      Ověřovat před stahováním dostupnost souboru na serveru – aplikace zkontroluje, zda daný soubor na serveru existuje (tuto funkci poskytují pouze nějaké servery)

·      Pokračovat ve stahování nedokončených souborů po startu aplikace – po startu aplikace se začnou stahovat odkazy, které nebyly doposud staženy

·      Znovu ověřovat dostupnost souboru na serveru – zapne / vypne kontrolu dostupnost souboru na serveru po spuštění aplikace

·      Zpracovávat soubory od shora – soubory se budou stahovat v pořadí od prvního v seznamu stahovaných souborů.

·      Provést automatické ukončení pouze jednou – po provedení automatického ukončení se přepne automatické ukončení do stavu Vypnuto.

V tomto okně můžeme nastavit, jak se má aplikace zachovat, pokud stahovaný soubor fyzicky na disku již existuje. Možnosti jsou:

·      Přejmenovat – přejmenuje znovu stáhnutý soubor, přiřadí nové jméno.

·      Přepsat – původní soubor přepíše.

·      Přeskočit/zavřít – přeskočí opětovně stahovaný soubor, soubor nebude stahován.

·      Dotázat se – aplikace se dotáže uživatele a nabídne výše uvedené možnosti.

Pokud aplikace již stáhne nějaké soubory, můžeme nastavit, co se provede s odkazy v seznamu stahování. Volitelně může aplikace smazat odkazy hned po stažení, při startu aplikace nebo neprovádět žádnou z předchozích akcí.

1.4.2  Nastavení připojení

V tomto panelu (Obr. 3) se nastavují vlastnosti připojení aplikace do sítě Internet. Lze zde regulovat maximální počet souběžně stahovaných souborů, dále pak nastavení chování aplikace v případě chyb během stahování.

moznosti2

Obr. 3 – Nastavení připojení

Pomocí volby Maximum současně stahovaných souborů redukujeme možný počet současně stahovaných odkazů. Po dokončení stahování jednoho souboru se spustí stahování souboru dalšího v pořadí.

Použít výchozí systémové připojení – použije nastavení připojení podle operačního systému.

Konfigurace serveru proxy

Pokud používáte k připojení do Internetu serveru proxy, musíte tento parametr nastavit i v aplikaci. Toto nastavení se provádí pomocí tlačítka Konfigurovat proxy. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí okno (Obr. 4) pro nastavení.

ProxyDialog

Obr. 4 – Konfigurace serveru proxy

Hostitel – do tohoto pole vložte adresu používaného proxy serveru.

Číslo portu – číslo portu, na kterém server proxy přijímá požadavky

Pokud Váš server proxy vyžaduje uživatelské jméno a heslo, zaškrtněte pole Proxy autentifikace a vyplňte přihlašovací jméno a heslo. Pokud vyberete volbu Uložit heslo bude heslo uloženo v nezašifrované formě na pevný disk počítače.

Jestliže využíváte více serverů proxy, můžete je do aplikace nastavit tak, že vytvoříte prostý textový soubor se seznamem těchto serverů. Soubor musí být vytvořen ve speciálním formátu, který je uveden pod touto možností. Pokud kliknete na ikonu umístěnou za vstupním polem, můžete cestu k tomuto souboru vybrat pomocí výběrového dialogu.

 Poslední část dialogu pro nastavení připojení je určena pro nastavení zpracování chyb během stahování. Lze nastavit počet opakovaných pokusů o stažení souboru, pokud došlo k chybě, hodnotou -1 nastavíme neustálé opakování pokusů o stahování při výskytu chyby. Před opakovaným stahováním způsobeným chybou lze nastavit časovou prodlevu pomocí pole Pauza před dalším pokusem. Tato hodnota je uvedena v sekundách.

1.4.3  Nastavení možnosti oznámení

Následující dialog (Obr. 5) je určen pro nastavení oznamování v aplikaci.

moznosti3

Obr. 5 – Nastavení oznámení a upozornění

Aplikace podporuje tato zvuková oznámení:

·      Přehrát zvuk v případě chyby – pokud dojde k chybě v průběhu stahování, přehraje aplikace zvuk upozorňující na tuto skutečnost.

·      Přehrát zvuk po dokončení stahování všech souborů – jakmile aplikace dokončí stahování všech souborů ze seznamu stahování, přehraje upozornění na tuto skutečnost.

V aplikaci můžeme zapnout nebo vypnout zobrazování různých potvrzovacích dialogů.

Volba je přístupná pro tyto možnosti:

·      Potvrdit ukončení aplikace, pokud probíhá stahování – pokud je volba aktivní, aplikace žádá potvrzení před ukončením aplikace, pouze když probíhá stahování některého z souborů.

·      Potvrdit smazání souboru – aplikace požádá uživatele o potvrzení při volbě smazat soubor(y).

·      Potvrdit odstranění URL ze seznamu  – aplikace požádá uživatele o potvrzení při odstraňování odkazů z hlavního seznamu.

·      Potvrdit odstranění URL, jen pokud probíhá stahování – omezuje předchozí volbu pouze na právě stahované odkazy.

1.4.4  Nastavení uživatelského vzhledu

Aplikace podporuje upravování vzhledu aplikace, toto můžeme provést pomocí panelu Uživatelský vzhled (Obr. 6).

moznosti4

Obr. 6 – Nastavení uživatelských vzhledů

Nastavení vzhledu aplikace se provádí vybráním některého tématu v panelu Nastavení vzhledu. Výběr některého z možných vzhledů se aktivuje stisknutím tlačítka Aplikovat. Aby byla změna provedena korektně v celé aplikaci, je doporučeno aplikaci restartovat.

Další volby úpravy vzhledu aplikace jsou popsány v následujícím výčtu:

·      Okraj okna dle nastaveného vzhledu – při aktivaci této možnosti bude okraj okna odpovídat vybranému vzhledu.

·      Zobrazit horizontální čáry v tabulce – v tabulce seznamu stahovaných souborů budou zobrazeny horizontální čáry mezi jednotlivými položkami seznamu.

·      Zobrazit vertikální čáry v tabulce – jednotlivé sloupce v tabulce seznamu budou mít pravý a levý okraj.

·      Zobrazit stav stahování v titulku hlavního okna – odpovídá názvu této volby.

·      Zobrazit texty k tlačítkům v toolbaru – v tlačítkové liště budou pod ikonami tlačítek zobrazeny názvy akcí.

·      Zobrazovat v tabulce pouze ikonu služby bez popisu – u jednotlivých souborů v seznamu budou zobrazeny pouze ikony služeb, z kterých se soubor stahuje (bez jejich názvu).

Nastavení oznamovací oblasti („tray“ liště) aplikace lze provést volbami:

·      Zobrazit ikonu (pokud podporováno) – pokud operační systém podporuje zobrazení ikony v aplikaci v oznamovací oblasti, je zobrazena ikona aplikace.

·      Použít animovanou ikonu – zobrazená ikona bude animována, pokud probíhá stahování.

·      Zavřít do oznamovací oblasti – po stisku tlačítka Zavřít hlavního okna, bude provedena akce minimalizace do oznamovací oblasti.

·      Minimalizovat do oznamovací oblasti – aplikace v minimalizovaném stavu nebo zobrazena na hlavní liště aplikací operačního systému.

1.4.5  Nastavení pluginy

V panelu pluginy,  lišta Nastavení (viz Obr. 7) jsou zobrazeny dostupné pluginy v aplikaci. U každého z pluginů můžeme zvolit, zdali bude plugin aktivní – to se provádí zaškrtnutím sloupce X u vybraného pluginu a pokud chceme, aby byl plugin automaticky aktualizován, zaškrtneme sloupec U. U jednotlivých pluginů jsou zobrazovány informace o službě, ke které plugin patří, číslo verze pluginu, jméno autora pluginu a odkaz na domovskou stránku autora pluginu.

moznosti5a

Obr. 7 – Nastavení pluginů

Pomocí tlačítka dalších voleb lze zkopírovat seznam všech pluginů a to jak s číslem verze tak i bez, a zkopírovat seznam podporovaných služeb v aplikaci. Pomocí stejného tlačítka lze vybrat označení / odznačení všech pluginů k aktualizaci nebo aktivaci a to pomocí rozšiřujících možností Použití a Aktualizace.

Nastavení aktualizace pluginů se provádí pomocí panelu Aktualizace (viz Obr. 8), volby jsou následující:

·      Kontrolovat nové aktualizace pluginů automaticky – aplikace automaticky kontroluje dostupnost nových pluginů. Při nalezení aktualizace se aplikace chová dle nastavení položky Když jsou nalezeny nové aktualizace pluginů. Možnosti jsou:

§  Dotázat se, jak pokračovat – program zobrazí dialog s dotazem na aktualizaci.

§  Zobrazit nejdříve detaily o aktualizaci – budou zobrazeny podrobnější informace o nalezených aktualizacích.

§  Aktualizovat automaticky – aplikace bude pluginy automaticky aktualizovat bez zobrazení potvrzovacího dialogu uživateli.

moznosti5b

Obr. 8 – Nastavení aktualizace pluginů

Jak často má aplikace kontrolovat dostupnost nových aktualizací se provádí pomocí volby Kontrolovat aktualizace každých –  hodnota je uvedena v jednotkách hodin.

·      Aktualizační server – server, na kterém se budou hledat aktualizace pluginů, výchozí nastavení se provede pomocí tlačítka Nastavit výchozí umístěným za vstupním polem.

1.4.6  Různá nastavení

Další nastavení aplikace jsou uvedeny v posledním panelu Různé dialogového okna možnosti (viz Obr. 9). Možnosti zde dostupné:

·      Uložit popis souboru descritpt.ion – formát kompatibilní s Total Commanderem – aplikace ukládá popis uvedený u jednotlivých souborů ve formátu kompatibilním s programem Total Commander.

·      Uložit popis do textového souboru (názevsouboru .txt) – popisy se budou ukládat do textového souboru se shodným názvem jako stahovaný soubor.

·      Nastavit generované soubory jako skryté – soubory generované aplikací budou mít příznak skrytého souboru.

Sekce Pokročilá nastavení:

·      Alokovat diskový prostor pro soubory před stahováním – volbou této možnosti dojde k alokaci diskového prostoru pro soubor před započetím stahování.

moznosti6

Obr. 9 – Nastavení dalších možností – "Různé"

1.5    Aktualizace pluginů

Aplikace  může pravidelně automaticky kontrolovat dostupnost aktualizací pluginů (viz Obr. 8) nebo může uživatel vyvolat tuto akci pomocí menu Nápověda (viz A.3.5). Pokud dojde k nalezení aktualizací, aplikace zobrazí informační okno (viz Obr. 10).

goodnews

Obr. 10 – Nalezení aktualizace pluginů

Kliknutím na tlačítko Zobrazit detaily bude zobrazena tabulka se seznamem aktualizací (viz Obr. 11).

Aktualizace

Obr. 11 - Dialog Aktualizace pluginů

V tabulce jsou zobrazeny všechny dostupné aktualizace. Volbou ve sloupci Aktualizovat je možné určit, zda má být konkrétní plugin aktualizován. U každého pluginu je uvedené jeho jméno, verze, název služby pro kterou je daný plugin určen, autor pluginu, stav stahování pluginu a status dané aktualizace. Po stisku tlačítka Aktualizovat se začnou vybrané aktualizace stahovat. Po jejich stažení se zobrazí potvrzovací dialog (viz Obr. 12) s pobídkou k restartování aplikace. Aktualizace se projeví až po restartu aplikace. 

aktualizovano

Obr. 12 - Potvrzení restartování aplikace

Pokud zvolíte v informačním okně (Obr. 10) tlačítko Aktualizovat ihned, provede se okamžité stáhnutí všech dostupných pluginů a zobrazí se žádost o potvrzení restartu aplikace.

1.6    Přidání nových URL

Volbou z menu Soubor a dále Přidat URL... se zobrazí dialog Přidání nových URL (Obr. 13). Dialog slouží ke vložení nových odkazů na soubory ke stažení do hlavního seznamu.

NewLinksDialog

Obr. 13 – Dialog Přidání nových URL ke stažení

Do textového pole Odkazy lze volně vložit či vepsat odkazy na soubory ke stažení (jedna řádka, jeden odkaz). Není-li odkaz platný, je označen v poli červenou barvou. V poli Uložit do je nutné určit složku, kam se mají soubory ukládat na disk počítače. Editací pole Popis je možné přiřadit skupině odkazů poznámku.

Stiskem tlačítka Vložit ze schránky dojde ke vložení odkazů ze  schránky operačního systému (pokud nějaké obsahuje) do pole Odkazy. Schránka operačního systému může obsahovat i text s odkazy. Odkazy jsou automaticky rozpoznány.

Tlačítkem Start uživatel vloží odkazy napsané v poli Odkazy do hlavního seznamu odkazů ke stažení a zároveň dojde ke spuštění procesu stahování odkazů. Stiskem tlačítka Přidat a pozastavit dojde k vložení odkazů do hlavního seznamu odkazů, ovšem nedojde ke spuštění procesu stahování – odkazy jsou ve stavu POZASTAVENO.

Stisknutím tlačítka Storno dojde k okamžitému zavření dialogu, bez provedení jakýchkoli akcí.

1.7    Historie stažených souborů

Volbou z menu Zobrazení a dále Zobrazit historii... se zobrazí dialog Stažené soubory (viz Obr. 14). Dialog slouží k zobrazení přehledu stažených souborů a jejich procházení.

HistoryDialog

Obr. 14 – Dialog Historie stažených souborů

Volbou rozbalovacího menu lze omezit filtrem seznam položek pouze pro časové období, ve kterém došlo ke stažení souboru, zároveň lze filtr rozšířit podmínkou nalezením určitého výrazu zadaného v poli Hledat.

Stiskem pravého tlačítka myši dojde k vyvolání kontextové nabídky, jejíž názvy akcí odpovídají svým funkcím.

Stiskem tlačítka Vymazat historii dojde po potvrzení od uživatele ke kompletnímu odstranění všech položek historie (soubory vytvořené na disk zůstanou zachovány). Tlačítkem Zavřít dojde k ukončení dialogu.

1.8    Informace o souboru

Volbou z menu Stahování a dále Detaily o stahování se zobrazí dialog Informace o souboru (viz Obr. 15). Tento dialog se zobrazí pouze v případě, že je vybrána pouze jedna položka seznamu, v opačném případě dojde k zobrazení dialogu Položky – editace (viz A.9). Dialog slouží k získání základního přehledu informací o stahovaném souboru (odkaz, velikost, informace o probíhajícím přenosu).

InformationDialog

Obr. 15 – Dialog Informace o souboru

Dolní část dialog zobrazuje informace o probíhajícím přenosu. Procentuelní ukazatel zobrazuje kolik procent velikosti souboru již bylo staženo. Sekce Zbývá zobrazuje odhadovaný čas do dokončení stahování. Sekce Doba přenosu specifikuje celkový čas, po který dochází k stahování. Sekce Aktuální rychlost zobrazuje rychlost přenosu souboru, sekce Průměrná rychlost pak zobrazuje průměrnou rychlost po dobu celého přenosu souboru.   Hodnota průměrné rychlosti je zobrazena i po dokončení stahování souboru.

Pole Popis slouží k upravení poznámky k souboru, pole Uložit do umožňuje změnit cílovou složku umístění souboru. Obě volby jsou aktivní, pouze pokud soubor nebyl ještě stažen.

Stiskem tlačítka OK dojde k uložení změn vzniklých editací polí PopisUložit do. Tlačítkem Storno je možné zrušit jakékoli provedené změny v tomto dialogu. Stiskem tlačítka Storno dojde k zavření dialogu.

1.9    Položky – editace

Volbou z menu Stahování a dále Detaily o stahování se zobrazí dialog Položky – editace (viz Obr. 16). Tento dialog se zobrazí pouze v případě, že je vybrána více než jedna položka seznamu, v opačném případě dojde k zobrazení dialogu Informace o souboru (viz A.8). Dialog slouží k získání základního přehledu informace o celkové velikosti zvolených souborů.

MultipleItemsDialog

Obr. 16 – Dialog Položky – editace

Pole Popis slouží k upravení poznámky k souboru, pole Uložit do umožňuje změnit cílovou složku umístění souboru. Obě volby jsou aktivní, pouze žádný ze souborů nebyl ještě stažen. Výchozí hodnoty těchto polí jsou nastaveny podle vlastností prvního souboru z vybraného seznamu.

Stiskem tlačítka OK dojde k uložení změn vzniklých editací polí PopisUložit do. Změny jsou aplikovány na všechny položky z vybraného seznamu. Tlačítkem Storno je možné zrušit jakékoli provedené změny v tomto dialogu. Stiskem tlačítka Storno dojde k zavření dialogu.